10 savjeta za prvi put

 1. Vrlo je važno da do­bro oda­be­reš par­tne­ra ili par­tner­ku.
  Seks je bo­lji sa oso­ba­ma ko­je nam se za­is­ta sviđaju, ne­go sa prvim ko nam se nađe pri ru­ci i iz fa­zo­na je: akci­ja!
 2. Raz­go­va­raj­te prije i raz­go­va­raj­te po­slije. Do­bro je da zna­te ka­kva očeki­va­nja ima­te, šta vam se do­pa­lo a šta ni­je, i šta želi­te slje­deći put. 
 3. Po­tru­di­te se da nađete mjes­to na kom ćete se osjećati do­bro i na kom ćete ima­ti pri­va­tnost. Uko­li­ko vas ne­ko pre­ki­ne, neće vam bi­ti pri­ja­tno. WC klu­ba, ha­us­tor zgra­de ili mračan par­king – ni­su ide­al­ne lo­ka­ci­je za prvi put.
 4. Kul je da o svom prvom se­ksu­al­nom is­kus­tvu po­raz­go­va­ra­te s oso­ba­ma ko­jima vje­ru­je­te, ali ni­je kul da o to­me što se de­si­lo između vas su­tra zna čita­va ško­la, svi va­ši pri­ja­te­lji sa „Fej­sa” i cijeli „Twit­ter”.
 5. Pred prvi put svi su ner­vo­zni, ali ne tre­ba da po­pi­je­te pet pića da bi vas pro­šla ner­vo­za. Uko­li­ko ste pi­ja­ni, mo­glo bi da vam se de­si da lo­še na­mjes­ti­te kon­dom, da pričate stva­ri ko­jih ćete se sti­dje­ti ili čak i da se ne sjećate svog prvog se­ksu­al­nog is­kus­tva.
 6. Ne zbrza­vaj­te pre­di­gru sa­mo zbog to­ga što ste ner­vo­zni! Ovo je po­se­bno važno za dje­voj­ke ko­ji­ma je prvi put i ko­je ovo is­kus­tvo može ma­nje ili vi­še da bo­li. Duža i nježni­ja pre­di­gra po­moći će im da se opuste, a to je naj­važni­ji pre­du­slov da se i bol uma­nji, pa čak i sa­svim izbje­gne.
 7. Opus­ti­te se! Nećete ima­ti do­bar seks ako se sve vrije­me tru­di­te da sa­kri­je­te sto­mačić ili da vam gru­di sto­je us­pra­vno. Ako vam je ne­pri­ja­tno to što tre­ba da se ski­ne­te, ra­zmi­sli­te da li ste za­is­ta spre­mni za prvi seks.
 8. Ne­moj­te ima­ti pre­tje­ra­no ve­li­ka očeki­va­nja! Život ni­je ho­li­vud­ski film: ne­ma slou mou­šna i ka­dar se ne za­vrti ka­da se spo­ji­te sa par­tne­rom/kom. Ni­je oba­ve­zno da prvog pu­ta doživi­te or­ga­zam, ali seks sveje­dno može bi­ti pri­ja­tno is­kus­tvo i bez or­ga­zma. Opus­ti­te se i daj­te se­bi vre­me­na!
 9. Si­gur­no već zna­te da dje­voj­ke to­kom prvog pu­ta ugla­vnom krva­re. Do ove po­ja­ve do­la­zi zbog pu­ca­nja hi­me­na – opne ko­ja se na­la­zi na ula­zu u va­gi­nu. Ovo krva­re­nje ni­je is­to kod svih dje­vo­ja­ka, a kod ne­kih može čak i sa­svim da izos­ta­ne. Uko­li­ko vas bri­ne da će krva­re­nje bi­ti obil­no, opus­ti­te se. Naj­vje­ro­va­tni­je neće. Za sva­ki slučaj, pri­pre­mi­te pe­škir uko­li­ko ne želi­te da is­fle­ka­te pos­te­lji­nu.
 10.  KO­RIS­TI­TE KON­DOM! Prije prvog pu­ta, uvježbaj­te ka­ko se kon­dom stav­lja, da se ne bis­te za­pe­tlja­li u naj­po­gre­šni­jem tre­nut­ku. Ne­vi­ne dje­voj­ke mo­gu da os­ta­nu tru­dne, baš kao i sve dru­ge pol­no zre­le žene. Osim to­ga, ne­vi­nost ne znači imu­ni­tet na pol­no pre­no­si­ve in­fe­kci­je. Ne za­bo­ra­vi­te da je kon­dom za­šti­ta od tru­dnoće ali i od pol­no pre­no­si­vih in­fe­kci­ja. Možete ga ku­pi­ti u sva­koj apo­te­ci, zbog čega je kon­dom ide­al­no kon­tra­cep­ti­vno sred­stvo za prvi i sva­ki slje­deći put!

« Previous | Next »