Author Archives: nikola

Strahovi i blamovi

KA­KO DA ZNAM DA MI JE DO­VO­LJNO VE­LI­KI? Ni­ka­ko! Odba­ci le­njir i počni da ra­zmiš­ljaš! Za do­bar seks ni­je važna ve­ličina ne­go vje­šti­na, a nju ćeš steći sa­mo ako imaš sa­mo­po­uz­da­nje i ma­štu. Pro­sječan pe­nis u ere­kci­ji, kod odra­slog mu­škar­ca, du­gačak je od 12,7 do 14,5 cm. Pro­sječna va­gi­na du­bo­ka je 8 – 10 cm. […]

Posted in Spremni smo | Leave a comment

Medijski pritisak

Ne­ma ra­zlo­ga da se lažemo: živi­mo u por­no svije­tu. Seks re­kla­mi­ra i pro­da­je sva­ku ro­bu. Od auto­mo­bil­skih gu­ma, pre­ko ko­zme­ti­ke pa do su­pe. Ho­da­mo uli­com dok nas s vi­si­ne po­sma­tra­ju bil­bor­di i na nji­ma sto­ti­ne obnaženih tije­la. Žen­ski časo­pi­si nam nu­de „ma­le sa­vje­te za naj­luđi seks“, a mu­ški sli­ke fo­to­šo­po­va­nih por­no di­va. Na in­ter­ne­tu nas […]

Posted in Ne znam | Leave a comment

10 savjeta za prvi put

Vrlo je važno da do­bro oda­be­reš par­tne­ra ili par­tner­ku. Seks je bo­lji sa oso­ba­ma ko­je nam se za­is­ta sviđaju, ne­go sa prvim ko nam se nađe pri ru­ci i iz fa­zo­na je: akci­ja! Raz­go­va­raj­te prije i raz­go­va­raj­te po­slije. Do­bro je da zna­te ka­kva očeki­va­nja ima­te, šta vam se do­pa­lo a šta ni­je, i šta želi­te […]

Posted in Spremni smo | Leave a comment

Pristanak

NE ZNAČI: NE!!! Rečcom NE na na­šem je­zi­ku označava se NE­GA­CI­JA. Ovo po­zna­to gra­ma­tičko pra­vi­lo ima po­se­bnu težinu ka­da se odno­si na seks. Uko­li­ko ti par­tner­ka ili par­tner kažu NE, to ni u kom slučaju ne znači DA, ni MOŽDA. In­sis­ti­ra­ti na se­ksu­al­nom odno­su znači vrši­ti pri­ti­sak nad dru­gom oso­bom, ucje­nji­va­ti je, zbu­nji­va­ti i pri­mo­ra­va­ti da […]

Posted in Ne znam | Leave a comment

Vršnjački pritisak

Svi smo to ra­di­li, osim te­be! Hoćeš da os­ta­neš dje­vi­ca do kra­ja živo­ta? Bra­te, hoćeš da sva­ka ri­ba bu­de is­ku­sni­ja od te­be? Ne­maš sa­pun u gaćama, pa da se po­tro­ši od upo­tre­be! Kad – ako ne sad, dok smo mla­di? Ova­kve i slične izja­ve ti­pični su pri­mje­ri vršnjačkog pri­tis­ka. Na­ra­vno da nam je su­per kad […]

Posted in Ne znam | Leave a comment

Pritisak porodice

U tra­di­ci­onal­nim po­ro­di­ca­ma sa­svim se dru­gačije gle­da na žen­sku, a dru­gačije na mu­šku se­ksu­al­nost. S ob­zi­rom na to da živi­mo u pri­lično pa­tri­jar­hal­noj kul­tu­ri, vrlo je ras­pros­tra­nje­no miš­lje­nje ka­ko je sa­svim OK da mla­dići ra­no stu­pe u se­ksu­al­ne odno­se i ne sma­tra se po­gre­šnim uko­li­ko ima­ju vi­še par­tner­ki. S dru­ge stra­ne, kod dje­vo­ja­ka se cije­ni […]

Posted in Ne znam | Leave a comment

Sex, droga & alkohol

Al­ko­hol i dro­ga čine da za­bo­ra­vi­mo na svo­je gra­ni­ce, da nam po­pus­te kočni­ce i da  iz­gu­bi­mo kon­tro­lu. Ve­oma la­ko ti se može do­go­di­ti da imaš seks bez za­šti­te, ili još go­re – seks ko­ji ne želiš. Piće i džoint po­mažu nam da se ot­kačimo, ali i da ,,za­kačimo” ma­su pro­ble­ma. To ne mo­ra bi­ti se­ksu­al­no pre­no­si­va […]

Posted in Ne znam | Leave a comment

Sredstva za kontracepciju

SredstvaKontracepcije

HORMONSKA PILULA Nema sumnje da je pilula, za žensku emancipaciju, učinila i više od mašine za pranje veša. Jer, ako je veš-mašina stvorila uslove da žene dobiju više vremena za sebe, pilula za kontracepciju je učinila da to vrijeme postane vrijeme za ljubav, i seks bez obaveza ili bez straha od neplanirane trudnoće. Od prve […]

Posted in Kontracepcija | Tagged | Leave a comment

Tračevi, spletke i laži o piluli

LaziPilula

1. „Upotreba kontraceptivnih pilula smanjuje plodnost!“ Da, i kad piješ kafu – poraste ti rep! Kontraceptivne pilule u sebi sadrže hormone koji sprečavaju ovulaciju. Kada prestaneš da ih uzimaš, potrebno je neko vrijeme da se tvoj ciklus normalizuje ali ćeš moći ponovo da zatrudniš moći ćeš ponovo da zatrudniš. Uzimanje tableta nema nikakvog uticaja na kasniju plodnost, […]

Posted in Kontracepcija | Tagged | Leave a comment

Najčešće SPI

HLAMIDIJA je najčešća SPI, posebno među tinejdžerima. Kod nje je zeznuto što u više od 50% slučajeva nema simptome, pa ako se ne testiraš može da ti se desi da ni ne znaš da je imaš. Oba partnera moraju da se liječe antibioticima, a tokom liječenja je obavezno uzdržavanje od seksa. Ako se ne liječi […]

Posted in SPI | Tagged | Leave a comment
 • Zanimljivosti

  Seksualni odnos kod komaraca traje dvije sekunde.
 • FACEBOOK like

 • Više informacija


  Savetujemo vam da se za konkretne savete i pomoć obratite lokalnim savetovalištima:


  Tvoja pitanja ostaju potpuno anonimna! Prilikom postavljanja pitanja se ne ostavljaju lični podaci. Na postavljena pitanja odgovaraju edukatori i psiholozi iz XY Asocijacije iz Sarajeva

  http://www.xy.com.ba