Medijski pritisak


Ne­ma ra­zlo­ga da se lažemo: živi­mo u por­no svije­tu. Seks re­kla­mi­ra i pro­da­je sva­ku ro­bu. Od auto­mo­bil­skih gu­ma, pre­ko ko­zme­ti­ke pa do su­pe. Ho­da­mo uli­com dok nas s vi­si­ne po­sma­tra­ju bil­bor­di i na nji­ma sto­ti­ne obnaženih tije­la. Žen­ski časo­pi­si nam nu­de „ma­le sa­vje­te za naj­luđi seks“, a mu­ški sli­ke fo­to­šo­po­va­nih por­no di­va. Na in­ter­ne­tu nas pop-apu­ju snim­ci­ma se­ksa, a sa TV-a bom­bar­du­ju sce­na­ma pu­nim ero­ti­ke. Tek­sto­vi pop pje­sa­ma go­to­vo uvijek go­vo­re o lju­ba­vi, a sve su češći i oni hi­to­vi u ko­ji­ma se umjes­to lju­ba­vi re­pu­je i pje­va o se­ksu ko­ji is­ključuje emo­ci­je.

Zbog sve te bu­ke i zbrke, može ti se učini­ti ka­ko upra­vo ti imaš naj­go­ri se­ksu­al­ni život na svije­tu. Iako sva­kog od nas po­vre­me­no muče ta­kve su­mnje, tre­ba da znaš ka­ko me­dij­ska sli­ka svije­ta ni­je re­al­na. Dje­voj­ke s na­slo­vnih stra­na žen­skih časo­pi­sa iz­gle­da­ju bo­lje od svih čita­te­ljki ova­kve štam­pe. One za­pra­vo iz­gle­da­ju bo­lje od sa­mih se­be, u pri­ro­di. Is­to važi za por­no glum­ce, čija ere­kci­ja u fil­mo­vi­ma dje­lu­je kao ne­uni­šti­va pri­ro­dna kon­stan­ta. Dok gle­da­mo por­niće za­bo­rav­lja­mo da fil­mo­vi pro­la­ze kroz mon­tažu, pa nam se naš lični se­ksu­al­ni život uvijek čini lo­ši­jim od mon­ti­ra­nog ma­te­ri­ja­la.
Za­to, is­ključite te­le­vi­zo­re i za­bo­ra­vi­te na ša­re­ne stra­ni­ce iz štam­pe!

Vaš se­ksu­al­ni život je va­ša stvar!

Ne daj­te da se u nje­ga mije­ša­ju svi oni ko­ji­ma je cilj da vam pro­da­ju: časo­pis, DVD, šam­pon pro­tiv pe­ru­ti ili no­vi mo­del pa­ti­ka.

To što živi­mo u se­ksu­al­no op­te­rećenoj kul­tu­ri, sa­mo je do­kaz da za se­ksom vi­še če­zne­mo, ne­go što ga za­is­ta upražnja­va­mo.

 

« Previous | Next »