Ne znam

Ti ne znaš, ali ono što tre­ba da znaš je da to ni­ko dru­gi ne zna bo­lje od te­be.
Sva­ko od nas za­služuje vrije­me ko­je mu je po­tre­bno da do­ne­se ovu odlu­ku.
Na nju mo­gu uti­ca­ti ra­zna miš­lje­nja, jer o se­ksu svi ima­ju ne­ka­kav stav: po­ro­di­ca, pro­fe­so­ri, ličnos­ti sa es­tra­de, ko­mši­je, dru­ga­ri, dru­ga­ri­ce, lje­ka­ri i crkva… Ova miš­lje­nja su međuso­bno ra­zličita, pa je nor­mal­no to što te zbu­nju­ju. Međutim, kao što svi ima­ju pra­vo na svo­je miš­lje­nje, imaš ga i ti!

Ti odlučuješ kad, ka­ko, s kim i gdje.

Sva­ko ko vam kaže dru­gačije, na izvjes­tan način vas pri­tis­ka. To ne znači da se o ovim stva­ri­ma ne tre­ba sa­vje­to­va­ti sa blis­kim lju­di­ma, čla­no­vi­ma po­ro­di­ce i oso­ba­ma od po­vje­re­nja, već sa­mo da tre­ba na­pra­vi­ti ra­zli­ku između do­bro­na­mjer­nih sa­vje­ta i pri­tis­ka­nja.

Prvi seks je važan do­gađaj u svačijem živo­tu, pa je zbog to­ga bi­tno da se za nje­ga pri­pre­mi­mo. Spre­mni smo on­da kad svo­je mi­sli i osjećanja do­ve­de­mo u sklad sa svo­jim tije­lom. Na­ra­vno, važno je i da bu­de­mo što bo­lje in­for­mi­sa­ni o mo­gućim po­slje­di­ca­ma se­ksa, kao i o načini­ma da se za­šti­ti­mo od sve­ga što ne želi­mo. Od ne­pla­ni­ra­ne tru­dnoće i in­fe­kci­ja za­šti­tiće nas kon­dom. Od slo­mlje­nog srca možemo se za­šti­titi sa­mo ako smo si­gur­ni da u se­ksu­al­ne odno­se stu­pa­mo s pra­vom oso­bom, na pra­vi način i u pra­vom tre­nut­ku.

Za­to je vrlo važno da o se­ksu raz­go­va­ra­mo.

Ni­je la­ko ni pri­ja­tno za­početi ova­kav raz­go­vor, jer u na­šoj tra­di­ci­ji pos­to­ji mno­go uvje­re­nja, ta­bua i sti­da u vezi sa se­ksu­al­nosti. Ne­kim pa­ro­vi­ma čini se da je la­kše se­ksa­ti se ne­go otvo­re­no raz­go­va­ra­ti o se­ksu. S dru­ge stra­ne, u tvom okruženju si­gur­no ima i onih ko­ji o se­ksu mno­go pričaju. Ako ti je pred nji­ma ne­pri­ja­tno što ne­maš se­ksu­al­na is­kus­tva, za­pam­ti da za do­bar se­ksu­al­ni život ni­su bi­tne broj­ke, dužine i tra­ja­nja, već uza­ja­mna pri­vlačnost i po­vje­re­nje. Po­vje­re­nje o ko­me go­vo­ri­mo po­dra­zu­mije­va da je­dni s dru­gi­ma možemo da raz­go­va­ra­mo o ono­me što želi­mo da ra­di­mo za­je­dno.

VRŠNJAČKI PRI­TI­SAK

ME­DIJ­SKI PRI­TI­SAK

PRI­TI­SAK PO­RO­DI­CE

PRIS­TA­NAK

ALKOHOL I DROGA

«Previous | Next»