Pristanak

NE ZNAČI: NE!!!
Rečcom NE na na­šem je­zi­ku označava se NE­GA­CI­JA. Ovo po­zna­to gra­ma­tičko pra­vi­lo ima po­se­bnu težinu ka­da se odno­si na seks. Uko­li­ko ti par­tner­ka ili par­tner kažu NE, to ni u kom slučaju ne znači DA, ni MOŽDA. In­sis­ti­ra­ti na se­ksu­al­nom odno­su znači vrši­ti pri­ti­sak nad dru­gom oso­bom, ucje­nji­va­ti je, zbu­nji­va­ti i pri­mo­ra­va­ti da ra­di ne­što što ne želi. Seks po­slije ja­sno izrečenog NE sma­tra se kri­vičnim dje­lom. Za­to je vrlo važno da obra­tiš pažnju na svog par­tne­ra ili par­tner­ku. Ako to učiniš nje­go­vi ili nje­ni po­kre­ti ja­sno će ti reći ako tre­ba da sta­neš.

Pod uslo­vom da ni­si si­gu­ran/na, pos­ta­vi pi­ta­nje:

Da li ti je ovo OK?
Da li želiš da nas­ta­vim?
Da li hoćeš da pres­ta­nem?
Na DA/NE pi­ta­nja mo­gu se da­ti sa­mo dva od­go­vo­ra.

DA po­ne­kad znači MOŽDA, ali NE je uvijek NE!
ĆUTA­NJE ni­je je­dna­ko odo­bra­va­nju. Štavi­še, u ne­kim si­tu­aci­ja­ma ćuta­nje va­šeg par­tne­ra ili par­tner­ke može da znači da im je ne­pri­ja­tno da vas odbi­ju.

A kada smo zreli da kažemo DA ili NE?
Prema zakonu u Bosni i Hercegovini to je sa 16 godina. To je zakonska granica za stupanje u seksualni odnos tj. sa 16 godina država smatra da ti možeš da doneseš ovu odluku. Ali, kao sve bitne stvari i ovo zavisi od osobe do osobe. Neke osobe mogu osjetiti da su spemne da imaju seksualni odnos i prije ovih godina, drugi se mogu osjećati nesigurno i neprijatno da kažu NE čak i kada se tako osjećaju.
Važno je da ti i tvoj partner/ica uvijek budete sigurni kada kažete DA!


« Previous | Next »