Pritisak porodice

U tra­di­ci­onal­nim po­ro­di­ca­ma sa­svim se dru­gačije gle­da na žen­sku, a dru­gačije na mu­šku se­ksu­al­nost. S ob­zi­rom na to da živi­mo u pri­lično pa­tri­jar­hal­noj kul­tu­ri, vrlo je ras­pros­tra­nje­no miš­lje­nje ka­ko je sa­svim OK da mla­dići ra­no stu­pe u se­ksu­al­ne odno­se i ne sma­tra se po­gre­šnim uko­li­ko ima­ju vi­še par­tner­ki. S dru­ge stra­ne, kod dje­vo­ja­ka se cije­ni ne­vi­nost, smjer­nost i vjer­nost. I dok su mom­ci ko­ji su ima­li vi­še par­tner­ki – fra­je­ri, za dje­voj­ke s vi­še par­tne­ra ko­ris­te se ne baš pris­toj­ni izra­zi.

Sveje­dno da li si mla­dić ili dje­voj­ka, ova­kav način va­spi­ta­nja može ve­oma mno­go da utiče na tvo­ju odlu­ku o to­me da li, ka­da, ka­ko i s kim želiš da imaš seks. Za­to je važno da se još je­dnom pod­sje­ti­mo na to da je odlu­ka ko­ju do­no­siš – sa­mo tvo­ja i da se tiče sa­mo te­be. Po­red to­ga, važno je i da bu­deš svjes­tan/na dvos­tru­kog sis­te­ma vrije­dnos­ti i da na nje­ga, u svom živo­tu ne pris­ta­neš. Mla­dići i dje­voj­ke ni­su is­ti, ali tre­ba da bu­du je­dna­ki! To znači da ima­ju je­dna­ka pra­va da o svom in­ti­mnom, lju­ba­vnom i se­ksu­al­nom živo­tu odlučuju bez stra­ha od osu­de ili ru­ga­nja oko­li­ne.

Na­še po­ro­di­ce za nas žele naj­bo­lje. Međutim, ka­da je riječ o se­ksu, naj­bo­lje je sa­mo ono što želi­mo mi sa­mi. Sve dru­go je ne­bi­tno! 

« Previous | Next »