Sex, droga & alkohol

Al­ko­hol i dro­ga čine da za­bo­ra­vi­mo na svo­je gra­ni­ce, da nam po­pus­te kočni­ce i da  iz­gu­bi­mo kon­tro­lu. Ve­oma la­ko ti se može do­go­di­ti da imaš seks bez za­šti­te, ili još go­re – seks ko­ji ne želiš.

Piće i džoint po­mažu nam da se ot­kačimo, ali i da ,,za­kačimo” ma­su pro­ble­ma. To ne mo­ra bi­ti se­ksu­al­no pre­no­si­va in­fe­kci­ja ili ne­pla­ni­ra­na be­ba. Već je do­vo­ljno kom­pli­ko­va­no ako je u pi­ta­nju dečko/dje­voj­ka ko­ji ti se ni­ka­da ne bi do­pao/la da se to de­si­lo dok si strejt.

I ako se u na­šoj kul­tu­ri obično sma­tra da mu­škar­ca ni­je mo­guće si­lo­va­ti, tre­ba da imaš u vi­du da je pris­ta­ja­nje na neželje­ni seks ta­kođe vrsta si­lo­va­nja. Ako si pod uti­ca­jem al­ko­ho­la ili dro­ge, čak i naj­be­zve­zni­ja dje­voj­ka do­biće šan­su da te odvuče u kre­vet. Iz ove per­spe­kti­ve, to ti možda zvuči kul, ali po­ku­šaj da za­mi­sliš ka­ko bi ti bi­lo da se uju­tru pro­bu­diš u sta­nu kre­zu­be ko­mši­ni­ce, ko­ja te je kao ma­log po­li­va­la vo­dom sa pro­zo­ra, ili ako uju­tru po­red se­be ugle­daš mlađu ses­tru svog naj­bo­ljeg dru­ga, sa ko­jom za­is­ta ni­kad ni­si imao ni­ka­kve pla­no­ve.

Pi­ja­nim lju­di­ma ni­je la­ko ni da po­tre­fe ključaoni­cu. Za­mi­sli ko­li­ko je tek on­da te­ško pra­vil­no na­mes­ti­ti kon­dom… pod uslo­vom da se uop­šte sje­tiš da ga imaš!

« Previous | Next »