Vršnjački pritisak

Svi smo to ra­di­li, osim te­be!
Hoćeš da os­ta­neš dje­vi­ca do kra­ja živo­ta?
Bra­te, hoćeš da sva­ka ri­ba bu­de is­ku­sni­ja od te­be?
Ne­maš sa­pun u gaćama, pa da se po­tro­ši od upo­tre­be!
Kad – ako ne sad, dok smo mla­di?

Ova­kve i slične izja­ve ti­pični su pri­mje­ri vršnjačkog pri­tis­ka. Na­ra­vno da nam je su­per kad nas okružuju dru­ga­ri, kad smo omi­lje­ni među dru­ga­ri­ca­ma i kad cije­la ško­la mi­sli da smo kul. To, ipak, ne znači ka­ko tre­ba da obraćamo pažnju na ova­kve pro­ziv­ke, ni­ti da mi­sli­mo ka­ko smo ma­nje fa­ce, zbog to­ga što još ni­smo ima­li seks.

Gu­blje­nje ne­vi­nos­ti sa prvim li­kom ko­ji naiđe, ni­je način da pre­ko noći pos­ta­neš naj­bo­lja ri­ba u ško­li! Na­pro­tiv. Ako se u se­ksu­al­ni odnos upu­štaš sa­mo zbog to­ga, veća je šan­sa da ćeš se su­tra osjećati ve­oma lo­še.

Is­to ta­ko, naj­bo­lji fra­jer ni­si ako ju­riš seks sa­mo zbog to­ga da bi se pred or­ta­ci­ma do­ka­zao kao mu­ško. Fra­jer je onaj dečko ko­ji zna da se mu­škost ne mo­ra do­ka­zi­va­ti.
Za­to, za­pu­ši uši za „lo­vačke priče“ i na­go­va­ra­nja. Ako želiš da te ne­ko dru­gi čuje, važno je da prvo slu­šaš sa­mog se­be.


« Previous | Next »