Ne znam

Spre­mni ste? … Ra­zmi­sli­te još je­dnom! … Još mi­sli­te da ste spre­mni?!

Ako je od­go­vor po­zi­ti­van, do­bro pročitaj­te slje­deći tek­st.   

Uko­li­ko zna­te sa kim bis­te to vo­lje­li da ra­di­te, naj­važni­je da sa tom oso­bom otvo­re­no raz­go­va­ra­te. Odlu­ku o to­me da to želi­te da ura­di­te, kao i odlu­ku o to­me da ćete oba­ve­zno ko­ris­ti­ti kon­dom, tre­ba da do­ne­se­te za­je­dno.   

Pra­vo vrije­me ne znači tačno ugo­vo­ren da­tum i sat za se­ksa­nje, već to da ste si­gur­ni ka­ko ste ra­zmi­sli­li o svo­jim želja­ma i da zna­te da na­kon onog što vas očeku­je, nećete ima­ti grižu sa­vjes­ti ili osjećaj ka­ja­nja, zbog to­ga što ste bi­li: pri­si­lje­ni, zna­tiže­ljni, emo­ti­vno ucije­nje­ni, pi­ja­ni ili na­du­va­ni, se­ksu­al­no is­ko­rišćeni. Pra­vo vrije­me je ono vrije­me ka­da ste si­gur­ni da ste spre­mni, ka­da osjećate želju i ka­da zna­te da i oso­ba po­red vas osjeća is­to.   

Važno je i da znaš da uvijek možeš da kažeš ne. Čak i on­da kad ste tvoj par­tner, odno­sno par­tner­ka i ti, oti­šli vrlo da­le­ko… imaš pra­vo da se pre­do­mi­sliš i odus­ta­neš. Uko­li­ko na se­ksu­al­nom činu in­sis­ti­ra sa­mo je­dna oso­ba, to vi­še ni­je seks, ne­go si­lo­va­nje. Dok ni­smo si­gur­ni da ne­što želi­mo, mi to vje­ro­va­tno i ne želi­mo…. a o to­me ne odlučuju TV re­kla­me, saj­to­vi za ti­nejdžere ni ho­li­vud­ski fil­mo­vi, već upra­vo mi. 

Zanimljivosti

U XIX vijeku smatralo se da žene koje masturbiraju u hranu dodaju više sirćeta.

10 Savjeta za prvi put

 1. Vrlo je važno da do­bro oda­be­reš par­tne­ra ili par­tner­ku.  
  Seks je bo­lji sa oso­ba­ma ko­je nam se za­is­ta sviđaju, ne­go sa prvim ko nam se nađe pri ru­ci i iz fa­zo­na je: akci­ja!     
 2. Raz­go­va­raj­te prije i raz­go­va­raj­te po­slije.
  Do­bro je da zna­te ka­kva očeki­va­nja ima­te, šta vam se do­pa­lo a šta ni­je, i šta želi­te slje­deći put.   
 3. Po­tru­di­te se da nađete mjes­to na kom ćete se osjećati do­bro i na kom ćete ima­ti pri­va­tnost. Uko­li­ko vas ne­ko pre­ki­ne, neće vam bi­ti pri­ja­tno. WC klu­ba, ha­us­tor zgra­de ili mračan par­king – ni­su ide­al­ne lo­ka­ci­je za prvi put.      
 4. Kul je da o svom prvom se­ksu­al­nom is­kus­tvu po­raz­go­va­ra­te s oso­ba­ma ko­jima vje­ru­je­te, ali ni­je kul da o to­me što se de­si­lo između vas su­tra zna čita­va ško­la, svi va­ši pri­ja­te­lji sa „Fej­sa” i cijeli „Twit­ter”.      
 5. Pred prvi put svi su ner­vo­zni, ali ne tre­ba da po­pi­je­te pet pića da bi vas pro­šla ner­vo­za. Uko­li­ko ste pi­ja­ni, mo­glo bi da vam se de­si da lo­še na­mjes­ti­te kon­dom, da pričate stva­ri ko­jih ćete se sti­dje­ti ili čak i da se ne sjećate svog prvog se­ksu­al­nog is­kus­tva.     
 6. Ne zbrza­vaj­te pre­di­gru sa­mo zbog to­ga što ste ner­vo­zni! Ovo je po­se­bno važno za dje­voj­ke ko­ji­ma je prvi put i ko­je ovo is­kus­tvo može ma­nje ili vi­še da bo­li. Duža i nježni­ja pre­di­gra po­moći će im da se opuste, a to je naj­važni­ji pre­du­slov da se i bol uma­nji, pa čak i sa­svim izbje­gne.     
 7. Opus­ti­te se! Nećete ima­ti do­bar seks ako se sve vrije­me tru­di­te da sa­kri­je­te sto­mačić ili da vam gru­di sto­je us­pra­vno. Ako vam je ne­pri­ja­tno to što tre­ba da se ski­ne­te, ra­zmi­sli­te da li ste za­is­ta spre­mni za prvi seks.     
 8. Ne­moj­te ima­ti pre­tje­ra­no ve­li­ka očeki­va­nja! Život ni­je ho­li­vud­ski film: ne­ma slou mou­šna i ka­dar se ne za­vrti ka­da se spo­ji­te sa par­tne­rom/kom. Ni­je oba­ve­zno da prvog pu­ta doživi­te or­ga­zam, ali seks sveje­dno može bi­ti pri­ja­tno is­kus­tvo i bez or­ga­zma. Opus­ti­te se i daj­te se­bi vre­me­na!     
 9. Si­gur­no već zna­te da dje­voj­ke to­kom prvog pu­ta ugla­vnom krva­re. Do ove po­ja­ve do­la­zi zbog pu­ca­nja hi­me­na – opne ko­ja se na­la­zi na ula­zu u va­gi­nu. Ovo krva­re­nje ni­je is­to kod svih dje­vo­ja­ka, a kod ne­kih može čak i sa­svim da izos­ta­ne. Uko­li­ko vas bri­ne da će krva­re­nje bi­ti obil­no, opus­ti­te se. Naj­vje­ro­va­tni­je neće. Za sva­ki slučaj, pri­pre­mi­te pe­škir uko­li­ko ne želi­te da is­fle­ka­te pos­te­lji­nu.      
 10. KO­RIS­TI­TE KON­DOM! Prije prvog pu­ta, uvježbaj­te ka­ko se kon­dom stav­lja, da se ne bis­te za­pe­tlja­li u naj­po­gre­šni­jem tre­nut­ku. Ne­vi­ne dje­voj­ke mo­gu da os­ta­nu tru­dne, baš kao i sve dru­ge pol­no zre­le žene. Osim to­ga, ne­vi­nost ne znači imu­ni­tet na pol­no pre­no­si­ve in­fe­kci­je. Ne za­bo­ra­vi­te da je kon­dom za­šti­ta od tru­dnoće ali i od pol­no pre­no­si­vih in­fe­kci­ja. Možete ga ku­pi­ti u sva­koj apo­te­ci, zbog čega je kon­dom ide­al­no kon­tra­cep­ti­vno sred­stvo za prvi i sva­ki slje­deći put! 
 

Strahovi i blamovi

KA­KO DA ZNAM DA MI JE DO­VO­LJNO VE­LI­KI?  
Ni­ka­ko! Odba­ci le­njir i počni da ra­zmiš­ljaš! Za do­bar seks ni­je važna ve­ličina ne­go vje­šti­na, a nju ćeš steći sa­mo ako imaš sa­mo­po­uz­da­nje i ma­štu. Pro­sječan pe­nis u ere­kci­ji, kod odra­slog mu­škar­ca, du­gačak je od 12,7 do 14,5 cm. Pro­sječna va­gi­na du­bo­ka je 8 – 10 cm. Sa­svim je OK ako si ispod ili iznad pro­sje­ka, ali tre­ba da znaš ka­ko bi sva­ka dje­voj­ka prije bi­la sa pa­me­tnim, nježnim, stra­snim i ma­nje „ob­da­re­nim“ dečkom, ne­go sa smo­ta­nim ti­pom ko­ji u gaćama ima bal­van. Do­kaz toj tvrdnji je i is­traživa­nje po kom je 80% žena za­do­vo­ljno ve­ličinom pe­ni­sa svog par­tne­ra, dok je ve­ličinom svog pol­nog or­ga­na za­do­vo­ljno sa­mo 50% mu­ška­ra­ca. Da­kle, sve je u gla­vi!   

OD­VRA­TNO IZ­GLE­DAM KA­DA SE SKI­NEM!  
Sve dje­voj­ke od­vra­tno iz­gle­da­ju ka­da se ski­nu! Za­to ih na umje­tničkim sli­ka­ma i re­kla­mnim bil­bor­di­ma obično viđamo u ska­fan­de­ri­ma! … Ovo je, na­ra­vno, ša­la. Na­ša na­ga tije­la ne­što su od naj­lje­pšeg što pos­to­ji u pri­ro­di, i na nji­ma ne­ma ničeg čega se tre­ba sti­dje­ti. Mno­ge dje­voj­ke su ne­si­gur­ne u ve­zi sa svo­jim iz­gle­dom. To je za­to što se prečes­to upo­ređuju sa fo­to­šo­pi­ra­nim mo­de­li­ma iz časo­pi­sa i s re­kla­ma. Mu­škar­ci to ne čine i u pra­ksi je do­ka­za­no ka­ko ih mno­go vi­še uzbuđuju pra­ve, žive, na­ge dje­voj­ke, od onih „pa­pir­nih“ s ko­ri­ca mo­dnih ma­ga­zi­na. Ako si opu­šte­na i uzbuđena, svom par­tne­ru bićeš naj­se­kse­pil­ni­ja ci­ca na svije­tu!   

BLAM ME DA KAŽEM OR­TA­CI­MA DA SAM NE­VIN!
Možda je blam i tvo­je or­ta­ke, pa za­to lažu i izmiš­lja­ju SF por­no priče o svo­jim is­kus­tvi­ma. To što si ne­vin, ne znači da si ma­nje mu­ško od njih. Do­bri lju­ba­vni­ci ne po­zna­ju se u priči, ne­go u kre­ve­tu. Za­to, ne­moj da pričaš! Ka­da te uba­ce u ta­kvu spi­ku, sa­mo se mis­tično na­smije­ši i pod­sje­ti ih na to.  
 

DA LI MO­GU DA IMAM SEKS KAD IMAM MEN­STRU­ACI­JU? Možeš. Uko­li­ko to želiš, uko­li­ko ti ni­je ne­pri­ja­tno i uko­li­ko tvoj par­tner ni­je od onih što pa­dnu u ne­svijest ka­da vi­de krv. Ako ste obo­je za seks to­kom men­stru­aci­je je OK, ali je važno da znaš ka­ko je priča o to­me da dje­voj­ka ne može da za­tru­dni dok ima, na­jo­bični­ja laž. S men­stru­aci­jom ili bez, ali ni­kad bez kon­do­ma!   

ŠTA AKO PRE­BRZO SVRŠIM?
Pre­ra­na eja­ku­la­ci­ja je pro­blem ko­ji se go­to­vo svim mu­škar­ci­ma do­go­di, bar je­dnom u živo­tu. To za­pra­vo znači da si svršio prije ne­go što si to htio. Uko­li­ko ti se ovo ne do­gađa su­vi­še čes­to, u pi­ta­nju je sa­svim nor­mal­na stvar. Tvo­ja par­tner­ka, odno­sno par­tner neće bi­ti šo­ki­ra­ni ako se to de­si. Slo­bo­dno na­pra­vi pa­uzu, opus­ti se i počni od počet­ka. Pos­to­je ra­zne te­hni­ke ko­ji­ma možeš da uvježbaš ka­ko da tvo­ja ere­kci­ja tra­je što duže. Je­dna od njih je i „kre­ni-sta­ni“ vježba, ko­ju možeš da is­pro­baš dok bu­deš mas­tur­bi­rao. Sav trik je u to­me da to­kom mas­tur­ba­ci­je na­pra­viš krat­ku pa­uzu, kad osje­tiš da ćeš eja­ku­li­ra­ti.  
 

ZA­ŠTO PRVI PUT MO­RA DA BO­LI?
To­kom prvog se­ksu­al­nog odno­sa kod dje­vo­ja­ka najčešće do­la­zi do pu­ca­nja hi­me­na. To is­kus­tvo može da bu­de bol­no, ali ko­li­ko bol­no – to je re­la­ti­vno i in­di­vi­du­al­no. Što si vi­še uzbuđena, bol će bi­ti ma­nji… ili slađi, pa sa­mim tim i la­kši za po­dno­še­nje. Oko ovo­ga ne bi tre­ba­lo da bri­neš! Uko­li­ko osje­tiš da je to bol ko­ji ne možeš da iz­držiš, imaš pra­vo da svog par­tne­ra za­mo­liš da sta­ne ili da bu­de nježni­ji.   
 

ŠTA AKO SVI­MA IS­PRIČA DA SMO SPA­VA­LI?
Ako te muči ovo pi­ta­nje, znači da u svog par­tne­ra ne­maš do­vo­ljno po­vje­re­nja. Ra­zmi­sli po­no­vo! Možda pos­to­je ra­zlo­zi zbog ko­jih vje­ru­ješ da ćeš bi­ti is­ko­rišćena. Uko­li­ko je ta­ko, imaj u vi­du da ne mo­raš da pris­ta­neš na se­ksu­al­ni odnos, ako ne želiš. Sa dru­ge stra­ne, ako te ovo pi­ta­nje muči bez pra­vog ra­zlo­ga, vje­ro­va­tno je u pi­ta­nju sa­svim dru­gačiji odnos pre­ma se­ksu­al­nos­ti mla­dih mu­ška­ra­ca i mla­dih žena, ko­ji pos­to­ji u na­šoj kul­tu­ri. Dječaci i dje­vojčice se dru­gačije va­spi­ta­va­ju, pa se za mla­diće sma­tra ka­ko je su­per da ima­ju seks sa što vi­še žena, a dje­voj­ke ko­je se is­to po­na­ša­ju svi na­zi­va­ju po­grdnim ime­ni­ma. Ne tre­ba podržava­ti ovaj ste­re­otip!  
 

KA­KO DA ZNAM DA LI JE ONA STVAR­NO DOŽIVJE­LA OR­GA­ZAM?
Uko­li­ko ona to ne želi da ti kaže, vrlo ćeš te­ško moći sam da ot­kri­ješ. Možeš, na­ra­vno, da čuješ nje­no di­sa­nje ili da osje­tiš ka­ko joj se tije­lo po­kreće, ali je is­ti­na i to da dje­voj­ke i žene or­ga­zam mo­gu vrlo uspje­šno da od­glu­me. Ta činje­ni­ca obično frus­tri­ra mla­de mu­škar­ce, i ako za­pra­vo ni­je to­li­ko stra­šna: uko­li­ko glu­mi or­ga­zam, ona to naj­vje­ro­va­tni­je ra­di zbog te­be – da bi ti bio opu­šte­ni­ji i da bi ti po­ka­za­la ka­ko si do­bar lju­ba­vnik. Ne­ke dje­voj­ke glu­me i za­to da bi se is­kre­no „uživje­le u ulo­gu“ pa pre­ko glu­mlje­nog or­ga­zma, do­šle do pra­vog. U sva­kom slučaju, njen or­ga­zam ni­je ono što tre­ba da te bri­ne. Uko­li­ko ima­te do­bar seks, i uko­li­ko je­dno u dru­gog ima­te po­vje­re­nja, ona će ti si­gur­no i sa­ma reći ka­da doživi vrhu­nac.