Spremni smo

Ti ne znaš, ali ono što tre­ba da znaš je da to ni­ko dru­gi ne zna bo­lje od te­be. Sva­ko od nas za­služuje vrije­me ko­je mu je po­tre­bno da do­ne­se ovu odlu­ku. Na nju mo­gu uti­ca­ti ra­zna miš­lje­nja, jer o se­ksu svi ima­ju ne­ka­kav stav: po­ro­di­ca, pro­fe­so­ri, ličnos­ti sa es­tra­de, ko­mši­je, dru­ga­ri, dru­ga­ri­ce, lje­ka­ri i crkva… Ova miš­lje­nja su međuso­bno ra­zličita, pa je nor­mal­no to što te zbu­nju­ju. Međutim, kao što svi ima­ju pra­vo na svo­je miš­lje­nje, imaš ga i ti!   

Ti odlučuješ kad, ka­ko, s kim i gdje.   

Sva­ko ko vam kaže dru­gačije, na izvjes­tan način vas pri­tis­ka. To ne znači da se o ovim stva­ri­ma ne tre­ba sa­vje­to­va­ti sa blis­kim lju­di­ma, čla­no­vi­ma po­ro­di­ce i oso­ba­ma od po­vje­re­nja, već sa­mo da tre­ba na­pra­vi­ti ra­zli­ku između do­bro­na­mjer­nih sa­vje­ta i pri­tis­ka­nja.   

Prvi seks je važan do­gađaj u svačijem živo­tu, pa je zbog to­ga bi­tno da se za nje­ga pri­pre­mi­mo. Spre­mni smo on­da kad svo­je mi­sli i osjećanja do­ve­de­mo u sklad sa svo­jim tije­lom. Na­ra­vno, važno je i da bu­de­mo što bo­lje in­for­mi­sa­ni o mo­gućim po­slje­di­ca­ma se­ksa, kao i o načini­ma da se za­šti­ti­mo od sve­ga što ne želi­mo. Od ne­pla­ni­ra­ne tru­dnoće i in­fe­kci­ja za­šti­tiće nas kon­dom. Od slo­mlje­nog srca možemo se za­šti­titi sa­mo ako smo si­gur­ni da u se­ksu­al­ne odno­se stu­pa­mo s pra­vom oso­bom, na pra­vi način i u pra­vom tre­nut­ku.   

Za­to je vrlo važno da o se­ksu raz­go­va­ra­mo.   

Ni­je la­ko ni pri­ja­tno za­početi ova­kav raz­go­vor, jer u na­šoj tra­di­ci­ji pos­to­ji mno­go uvje­re­nja, ta­bua i sti­da u vezi sa se­ksu­al­nosti. Ne­kim pa­ro­vi­ma čini se da je la­kše se­ksa­ti se ne­go otvo­re­no raz­go­va­ra­ti o se­ksu. S dru­ge stra­ne, u tvom okruženju si­gur­no ima i onih ko­ji o se­ksu mno­go pričaju. Ako ti je pred nji­ma ne­pri­ja­tno što ne­maš se­ksu­al­na is­kus­tva, za­pam­ti da za do­bar se­ksu­al­ni život ni­su bi­tne broj­ke, dužine i tra­ja­nja, već uza­ja­mna pri­vlačnost i po­vje­re­nje. Po­vje­re­nje o ko­me go­vo­ri­mo po­dra­zu­mije­va da je­dni s dru­gi­ma možemo da raz­go­va­ra­mo o ono­me što želi­mo da ra­di­mo za­je­dno. 

Zanimljivosti

Tokom predigre ženske grudi se povećavaju i do 25 procenata.

Pristanak

NE ZNAČI: NE!!!  

Rečcom NE na na­šem je­zi­ku označava se NE­GA­CI­JA. Ovo po­zna­to gra­ma­tičko pra­vi­lo ima po­se­bnu težinu ka­da se odno­si na seks. Uko­li­ko ti par­tner­ka ili par­tner kažu NE, to ni u kom slučaju ne znači DA, ni MOŽDA. In­sis­ti­ra­ti na se­ksu­al­nom odno­su znači vrši­ti pri­ti­sak nad dru­gom oso­bom, ucje­nji­va­ti je, zbu­nji­va­ti i pri­mo­ra­va­ti da ra­di ne­što što ne želi. Seks po­slije ja­sno izrečenog NE sma­tra se kri­vičnim dje­lom. Za­to je vrlo važno da obra­tiš pažnju na svog par­tne­ra ili par­tner­ku. Ako to učiniš nje­go­vi ili nje­ni po­kre­ti ja­sno će ti reći ako tre­ba da sta­neš.  Pod uslo­vom da ni­si si­gu­ran/na, pos­ta­vi pi­ta­nje:   

Da li ti je ovo OK?  

Da li želiš da nas­ta­vim?  

Da li hoćeš da pres­ta­nem?  

Na DA/NE pi­ta­nja mo­gu se da­ti sa­mo dva od­go­vo­ra.   

DA po­ne­kad znači MOŽDA, ali NE je uvijek NE! ĆUTA­NJE ni­je je­dna­ko odo­bra­va­nju. Štavi­še, u ne­kim si­tu­aci­ja­ma ćuta­nje va­šeg par­tne­ra ili par­tner­ke može da znači da im je ne­pri­ja­tno da vas odbi­ju.   

A kada smo zreli da kažemo DA ili NE? Prema zakonu u Bosni i Hercegovini to je sa 16 godina. To je zakonska granica za stupanje u seksualni odnos tj. sa 16 godina država smatra da ti možeš da doneseš ovu odluku. Ali, kao sve bitne stvari i ovo zavisi od osobe do osobe. Neke osobe mogu osjetiti da su spemne da imaju seksualni odnos i prije ovih godina, drugi se mogu osjećati nesigurno i neprijatno da kažu NE čak i kada se tako osjećaju. Važno je da ti i tvoj partner/ica uvijek budete sigurni kada kažete DA! 

Vršnjački pritisak

Svi smo to ra­di­li, osim te­be! Hoćeš da os­ta­neš dje­vi­ca do kra­ja živo­ta? Bra­te, hoćeš da sva­ka ri­ba bu­de is­ku­sni­ja od te­be? Ne­maš sa­pun u gaćama, pa da se po­tro­ši od upo­tre­be! Kad – ako ne sad, dok smo mla­di?   

Ova­kve i slične izja­ve ti­pični su pri­mje­ri vršnjačkog pri­tis­ka. Na­ra­vno da nam je su­per kad nas okružuju dru­ga­ri, kad smo omi­lje­ni među dru­ga­ri­ca­ma i kad cije­la ško­la mi­sli da smo kul. To, ipak, ne znači ka­ko tre­ba da obraćamo pažnju na ova­kve pro­ziv­ke, ni­ti da mi­sli­mo ka­ko smo ma­nje fa­ce, zbog to­ga što još ni­smo ima­li seks.   

Gu­blje­nje ne­vi­nos­ti sa prvim li­kom ko­ji naiđe, ni­je način da pre­ko noći pos­ta­neš naj­bo­lja ri­ba u ško­li! Na­pro­tiv. Ako se u se­ksu­al­ni odnos upu­štaš sa­mo zbog to­ga, veća je šan­sa da ćeš se su­tra osjećati ve­oma lo­še.   

Is­to ta­ko, naj­bo­lji fra­jer ni­si ako ju­riš seks sa­mo zbog to­ga da bi se pred or­ta­ci­ma do­ka­zao kao mu­ško. Fra­jer je onaj dečko ko­ji zna da se mu­škost ne mo­ra do­ka­zi­va­ti. Za­to, za­pu­ši uši za „lo­vačke priče“ i na­go­va­ra­nja. Ako želiš da te ne­ko dru­gi čuje, važno je da prvo slu­šaš sa­mog se­be.

Medijski pritisak

Ne­ma ra­zlo­ga da se lažemo: živi­mo u por­no svije­tu. Seks re­kla­mi­ra i pro­da­je sva­ku ro­bu. Od auto­mo­bil­skih gu­ma, pre­ko ko­zme­ti­ke pa do su­pe. Ho­da­mo uli­com dok nas s vi­si­ne po­sma­tra­ju bil­bor­di i na nji­ma sto­ti­ne obnaženih tije­la. Žen­ski časo­pi­si nam nu­de „ma­le sa­vje­te za naj­luđi seks“, a mu­ški sli­ke fo­to­šo­po­va­nih por­no di­va. Na in­ter­ne­tu nas pop-apu­ju snim­ci­ma se­ksa, a sa TV-a bom­bar­du­ju sce­na­ma pu­nim ero­ti­ke. Tek­sto­vi pop pje­sa­ma go­to­vo uvijek go­vo­re o lju­ba­vi, a sve su češći i oni hi­to­vi u ko­ji­ma se umjes­to lju­ba­vi re­pu­je i pje­va o se­ksu ko­ji is­ključuje emo­ci­je.   

Zbog sve te bu­ke i zbrke, može ti se učini­ti ka­ko upra­vo ti imaš naj­go­ri se­ksu­al­ni život na svije­tu. Iako sva­kog od nas po­vre­me­no muče ta­kve su­mnje, tre­ba da znaš ka­ko me­dij­ska sli­ka svije­ta ni­je re­al­na. Dje­voj­ke s na­slo­vnih stra­na žen­skih časo­pi­sa iz­gle­da­ju bo­lje od svih čita­te­ljki ova­kve štam­pe. One za­pra­vo iz­gle­da­ju bo­lje od sa­mih se­be, u pri­ro­di. Is­to važi za por­no glum­ce, čija ere­kci­ja u fil­mo­vi­ma dje­lu­je kao ne­uni­šti­va pri­ro­dna kon­stan­ta. Dok gle­da­mo por­niće za­bo­rav­lja­mo da fil­mo­vi pro­la­ze kroz mon­tažu, pa nam se naš lični se­ksu­al­ni život uvijek čini lo­ši­jim od mon­ti­ra­nog ma­te­ri­ja­la. Za­to, is­ključite te­le­vi­zo­re i za­bo­ra­vi­te na ša­re­ne stra­ni­ce iz štam­pe!   

Vaš se­ksu­al­ni život je va­ša stvar!   

Ne daj­te da se u nje­ga mije­ša­ju svi oni ko­ji­ma je cilj da vam pro­da­ju: časo­pis, DVD, šam­pon pro­tiv pe­ru­ti ili no­vi mo­del pa­ti­ka.   

To što živi­mo u se­ksu­al­no op­te­rećenoj kul­tu­ri, sa­mo je do­kaz da za se­ksom vi­še če­zne­mo, ne­go što ga za­is­ta upražnja­va­mo. 

Pritisak porodice

U tra­di­ci­onal­nim po­ro­di­ca­ma sa­svim se dru­gačije gle­da na žen­sku, a dru­gačije na mu­šku se­ksu­al­nost. S ob­zi­rom na to da živi­mo u pri­lično pa­tri­jar­hal­noj kul­tu­ri, vrlo je ras­pros­tra­nje­no miš­lje­nje ka­ko je sa­svim OK da mla­dići ra­no stu­pe u se­ksu­al­ne odno­se i ne sma­tra se po­gre­šnim uko­li­ko ima­ju vi­še par­tner­ki. S dru­ge stra­ne, kod dje­vo­ja­ka se cije­ni ne­vi­nost, smjer­nost i vjer­nost. I dok su mom­ci ko­ji su ima­li vi­še par­tner­ki – fra­je­ri, za dje­voj­ke s vi­še par­tne­ra ko­ris­te se ne baš pris­toj­ni izra­zi.   

Sveje­dno da li si mla­dić ili dje­voj­ka, ova­kav način va­spi­ta­nja može ve­oma mno­go da utiče na tvo­ju odlu­ku o to­me da li, ka­da, ka­ko i s kim želiš da imaš seks. Za­to je važno da se još je­dnom pod­sje­ti­mo na to da je odlu­ka ko­ju do­no­siš – sa­mo tvo­ja i da se tiče sa­mo te­be. Po­red to­ga, važno je i da bu­deš svjes­tan/na dvos­tru­kog sis­te­ma vrije­dnos­ti i da na nje­ga, u svom živo­tu ne pris­ta­neš. Mla­dići i dje­voj­ke ni­su is­ti, ali tre­ba da bu­du je­dna­ki! To znači da ima­ju je­dna­ka pra­va da o svom in­ti­mnom, lju­ba­vnom i se­ksu­al­nom živo­tu odlučuju bez stra­ha od osu­de ili ru­ga­nja oko­li­ne. 

Na­še po­ro­di­ce za nas žele naj­bo­lje. Međutim, ka­da je riječ o se­ksu, naj­bo­lje je sa­mo ono što želi­mo mi sa­mi. Sve dru­go je ne­bi­tno! 

Sex, droga & alkohol

Al­ko­hol i dro­ga čine da za­bo­ra­vi­mo na svo­je gra­ni­ce, da nam po­pus­te kočni­ce i da  iz­gu­bi­mo kon­tro­lu. Ve­oma la­ko ti se može do­go­di­ti da imaš seks bez za­šti­te, ili još go­re – seks ko­ji ne želiš.   

Piće i džoint po­mažu nam da se ot­kačimo, ali i da ,,za­kačimo” ma­su pro­ble­ma. To ne mo­ra bi­ti se­ksu­al­no pre­no­si­va in­fe­kci­ja ili ne­pla­ni­ra­na be­ba. Već je do­vo­ljno kom­pli­ko­va­no ako je u pi­ta­nju dečko/dje­voj­ka ko­ji ti se ni­ka­da ne bi do­pao/la da se to de­si­lo dok si strejt.   

I ako se u na­šoj kul­tu­ri obično sma­tra da mu­škar­ca ni­je mo­guće si­lo­va­ti, tre­ba da imaš u vi­du da je pris­ta­ja­nje na neželje­ni seks ta­kođe vrsta si­lo­va­nja. Ako si pod uti­ca­jem al­ko­ho­la ili dro­ge, čak i naj­be­zve­zni­ja dje­voj­ka do­biće šan­su da te odvuče u kre­vet. Iz ove per­spe­kti­ve, to ti možda zvuči kul, ali po­ku­šaj da za­mi­sliš ka­ko bi ti bi­lo da se uju­tru pro­bu­diš u sta­nu kre­zu­be ko­mši­ni­ce, ko­ja te je kao ma­log po­li­va­la vo­dom sa pro­zo­ra, ili ako uju­tru po­red se­be ugle­daš mlađu ses­tru svog naj­bo­ljeg dru­ga, sa ko­jom za­is­ta ni­kad ni­si imao ni­ka­kve pla­no­ve.   

Pi­ja­nim lju­di­ma ni­je la­ko ni da po­tre­fe ključaoni­cu. Za­mi­sli ko­li­ko je tek on­da te­ško pra­vil­no na­mes­ti­ti kon­dom… pod uslo­vom da se uop­šte sje­tiš da ga imaš!